Szakdolgozati témakörök

A tanárképzésben résztvevő bármely főállású, minősített oktatót fel lehet kérni a szakdolgozat gondozására. Az alábbiakban megadott témajavaslatok mellett egyéni témajavaslatokat, ötleteket is szívesen látunk.


Szakdidaktika

Dr. Dringó-Horváth Ida

Módszertani elméletek és összehasonlításuk, tankönyvek és egyéb tananyagok elemzése (Methoden und Methodenvergleich, (vergleichende) Analyse von Lehrwerken und weiteren Unterrichtsmaterialien)

Modern tanuláselméletek, önálló tanulás, stratégiák és technikák a nyelvoktatásban (Moderne Lerntheorien, Lernerautonomie, Lernstrategien und Lerntechniken im FSU)

Szociálformák és feladattípusok a kommunikatív és interkulturális irányultságú nyelvoktatásban (Sozialformen und Aufgabentypen im Unterricht nach der kommunikativen Didaktik und dem interkulturellen Ansatz)

Anyagok, eszközök, média a nyelvoktatásban, különös tekintettel az információs és kommunikációs technológiák felhasználása (Materialien und Medien im Unterricht, mit besonderer Rücksicht auf IKT-Einsatz)

Oktatási folyamatok tervezése és értékelése, a hibajavítás módszerei (Unterrichtsplanung und Evaluierung, Testen und Prüfen, Fehleranalyse und Fehlertherapie)

A receptív és produktív készségek fejlesztése (Förderung der rezeptiven und produktiven Fertigkeiten)

Szókincsfejlesztés és szótanulás (Wortschatzvermittlung und -erwerb)
Országismeret és interkulturális tartalmak a nyelvoktatásban (Landeskunde und interkulturelles Lernen im FSU)

Nyelvtani ismeretek átadása a modern szemléletű nyelvoktatásban (Grammatiklernen im modernen FSU)
A kiejtésfejlesztés szerepe (Die Rolle der Ausspracheschulung)


Nyelvtudomány

Dr. Szatmári Petra

Nyelvi tudatosság, felfedező tanulás, lingvális reáliák a német mint idegen nyelv oktatásában pluricentrikus aspektusból (Sprachbewusstheit, entdeckendes Lernen. Linguale Realien im DaF-Unterricht aus plurizentrischer Sicht)

Tankönyvelemzés: frazeológia, szóképzés a német mint idegen nyelv oktatásában (korábban és ma) (Lehrbuchanalysen: Phraseologie, Wortbildung im DaF-Unterricht) (früher und heute)

Kontrasztivitás a német nyelvtanban és oktatásában (Kontrastivität in Grammatik und Grammatikvermittlung)

Grammatikalizáció és német mint idegen nyelv oktatása (pl. passzív, partikulák) (Grammatikalisierung und DaF-Unterricht (z.B. Passiv, Partikeln)

Dr. Uzonyi Pál

Nyelvtankönyvek, nyelvtani tananyagok összehasonlító elemzése (Vergleichende Analyse von grammatischen Referenz- und Lehrwerken)

 

Irodalomtudomány

Dr. Klemm László

Irodalmi művek ás mediális adaptációik (elsősorban színház és film) felhasználása a nyelvórán.

Franz Kafka parabolikus kisprózájának alkalmazása a tanítási órán.

Irodalmi művek kultúrtörténeti vonatkozásai és felhasználásuk a nyelvórán.

Dr. Kovács Edit

Nyelvtanulás és kísérletezés a nyelvvel. A klasszikus avantgárd és a neoavantgárd irodalom (pl. Kurt Schwitters, Hugo Ball, Richard Huelsenbeck, Ernst Jandl, Konrad Bayer, H.C. Artmann szövegeinek felhasználása a nyelvtanításban)

Az emocionalitás szerepe a nyelvoktatásban. Klasszikus szerelmes versek a németórán.

Dr. Ritz Szilvia

A 19-20. század fordulójának német nyelvű irodalma és e művek felhasználása a nyelvórán.

Az irodalom és a képzőművészet kapcsolódásai és ezek bevonása az oktatásba.

A magunkról alkotott kép és az idegenkép megjelenítése az irodalomban, és bevonása a nyelvoktatásba.

Irodalmi szövegek értelmezési módszerei és ezek alkalmazása az oktatásban.

A 20. és 21. század osztrák (próza)irodalmának felhasználása a tanítási órán.